Analizy, Doradztwo, Infrastruktura i Transport

Zakres usług

Analizy przestrzenne GIS

 • Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS / QGIS
 • Gromadzenie, przetwarzanie, budowanie zbiorów danych przestrzennych
 • Analizy zjawisk demograficznych, społeczno-gospodarczych, wyboru optymalnych lokalizacji inwestycji, analizy dostępności, w tym dostępności publicznego transportu zbiorowego
 • Analizy przestrzennego zróżnicowania obciążenia krajowej sieci kolejowej
 • Wykonywanie prezentacji graficznych analizowanych danych w postaci map tematycznych

Prognozy i analizy ruchu

 • Badania i pomiary ruchu drogowego, pieszego oraz wymiany pasażerskiej (wsiadł – wysiadł)
 • Badania ankietowe
 • Budowa i kalibracja modeli transportowych w środowisku VISUM
 • Modelowanie korytarzowe
 • Prognozy ruchu dla wszystkich gałęzi transportowych
 • Plany transportowe i plany zrównoważonej mobilności
 • Studia i analizy komunikacyjne

Studia wykonalności, koncepcje architektoniczne oraz analizy funkcjonalne

 • Wielobranżowe opracowania w zakresie infrastruktury transportu pozwalające wybrać najkorzystniejszy wariant inwestycji
 • Analizy kosztów i korzyści
 • Opracowanie wniosków o dofinansowanie na podstawie przeprowadzonych analiz

Symulacje ruchu pieszego i drogowego

 • Analizy funkcjonalne oraz analizy przepustowości infrastruktury transportowej (drogowej i pieszej), analiza tras wolnych od przeszkód oraz poziomów swobody ruchu pieszego
 • Analiz przepustowości skrzyżowań i układów drogowych, analizy strat czasu i czasów przejazdu
 • Analizy i projekty organizacji ruchu drogowego i organizacji stałoczasowej

Analizy ruchowo – eksploatacyjne i mikrosymulacje ruchu kolejowego

 • Projektowanie koncepcyjne układów torowych stacji oraz posterunków ruchu
 • Optymalizacja i weryfikacja projektowanych układów torowych
 • Analizy rozkładów jazdy, sprawdzanie przepustowości, kalkulacje czasów przejazdów oraz analizy skomunikowania oferty przewozowej
 • Budowa modeli mikroskopowych

Analizy kosztów i korzyści

 • Budowa modeli finansowo-ekonomicznych dla inwestycji liniowych i punktowych
 • Ewaluacja inwestycji pod kątem stóp zwrotu w cyklu życia projektu. Wyliczenia luki finansowej i poziomu dofinansowania ze środków UE

Doradztwo zakupowe

 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych, w tym opisów przedmiotu zamówienia
 • Dokonywanie w imieniu zamawiającego weryfikacji dokumentacji technicznych, studialnych i środowiskowych

Analizy prawne procesu inwestycyjnego

 • Analizy uwarunkowań inwestycyjnych oraz optymalizacja procesu inwestycyjnego
 • Analiza formuł inwestycyjnych w tym doradztwo w zakresie PPP
 • Przygotowywanie porozumień między inwestorami
 • Analizy strukturalne spółek zarządzających transportem (publicznych, prywatnych i celowych)
 • Analizy stanów prawnych nieruchomości (due diligence)
 • Analizy prawno-zarządcze i instytucjonalne projektów inwestycyjnych
 • Doradztwo w zakresie wariantowego planowania zamierzeń inwestycyjnych
 • Analizy i doradztwo w zakresie planowania przestrzennego i procesów budowlanych
 • Analizy i doradztwo w zakresie środowiskowych aspektów realizacji inwestycji
 • Ekspertyzy techniczne
 • Analizy techniczne dotyczące nietypowych rozwiązań i zdarzeń dotyczących aspektów technicznych infrastruktury technicznej i jej elementów
 • Ocena projektów pod kątem zgodności z normami oraz dobrymi praktykami

Analiza wielokryterialna

 • Dobór kryteriów oraz dopasowanie wag kryteriów, analizy robustności przyjętych wag oraz analizy korelacji między kryteriami

Kontakt

Consultants United sp. z o.o.
biuro w Warszawie
al. Jana Pawła II 25,
Piętro V
00-854 Warszawa

Formularz kontaktowy

Dane rejestrowe:

Consultants United sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
ul. 11 Listopada 14
lok. 13, 03-435 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000923503 | NIP: 113-304-15-82
REGON: 520013030
Kapitał zakładowy: 312 500,00 zł